Innledning
Hovedstrukturen
   Mer om tiltak
Opplæring
HMS-organisasjon
Kartlegging
Etablere avviksrutiner
Systematisk overvåking
Generelt om tiltak
   Mer om tiltak


 


HMS-tiltak

Til hovedsiden Spørsmål og svar Diskusjon Kontaktinformasjon Kalender

Generelt om tiltak

Vi har nå gitt en beskrivelse av systematikken i tiltakene. Alle virksomheter etablerer et sett rutiner eller prosedyrer som innarbeides i den daglige virksomhet. Disse er vanligvis utviklet over tid og inneholder de metoder man arbeider etter. Her finnes ofte instrukser som er basert på regelverk og tidligere praksis. Her vil man også ofte finne elementer av HMS-arbeid.

Alle steder må være dekket: stasjon, kontor, verksted, linjer, dam, rør, luke, mark, i båt, i luft, stillas, i terreng, bil, hos kunder, transport.

Eksempler på slike rutiner er: (bruk denne som et hjelpemiddel eller sjekkliste)

 • Øvelser: brann, rømming. katastrofe etc.
 • Mobbing/trakassering
 • Tiltak etter en ulykke
 • Sykdomskartlegging
 • Alkoholtester
 • Motivasjonstiltak (mange områder er aktuelle)
 • Målinger av økonomi og produktivitet
 • Risikokonferanse årlig, kortere HMS-møter
 • Fysiske inspeksjoner, vernerunder
 • Stillingsinstrukser eller funksjons-beskrivelser innen HMS for alle ansatte
 • Oversikt over gjeldende lover og forskrifter i internkontrollforskriftens virkeområde
 • Dokumentstyring / dokumentkontroll i IK-systemet
 • Rutine for systematisk kartlegging av arbeidsoperasjoner og aktiviteter
 • Analyse av transportbehov med henblikk på å redusere miljøpåvirkningen
 • Endringer eller tillegg i IK-systemet
 • Erfaringstilbakeføring fra de ansatte med hensyn til virkningen av internkontrollsystemet og forbedringer av internkontrollsystemet
 • System for leverandørgodkjennelse av entreprenørers/leverandørenes kvalitets- og HMS-forhold
 • Interne revisjoner av virksomhetens internkontrollsystem og dets funksjon
 • Rapporter til ledelsen om utviklingen i HMS-arbeidet
 • Trim og trening
 • AKAN-arbeid, retningslinjer for alkoholservering i bedriftens regi
 • Helseopplysningsvirksomhet i bedriften
 • Attføringsarbeid
 • Standarder for kontorinnredning, belysning, dataarbeidsplass, luftsirkulasjon, temperatur
 • Røyking på arbeidsplassen
 • Standarder og rutiner for renhold
 • Støy i arbeidsmiljøet
 • Kilder til vibrasjoner
 • Ioniserende stråling
 • Stoffkartotek og tilhørende rutiner
 • Røyk / støv
 • Gass eller damp
 • Rutiner ved farlige arbeidsoperasjoner
 • Personrisiko i forbindelse med høyspentarbeid, herunder arbeid i master
 • Arbeid under spenning
 • Roterende maskiner
 • Arbeid som kan medføre fare for fallskader
 • Bruk av kraner og annet løfteutstyr
 • Verneutstyr og sikringsutstyr: bekledning, hjelm, visir, hansker
 • Hendelsesregister for ulykker og nestenulykker samt tiltak for å sikre melding av hendelser
 • Opplæring i førstehjelp
 • Registreringsrutiner: Sykefravær, yrkessykdommer og personulykker
 • Utslippstillatelse
 • Klager (eksterne eller interne) på ytre miljø ved energiverket
 • Rutiner som sikrer at det settes miljømål (gjelder også estetiske hensyn og hensyn til flora og fauna) ved utredning, planlegging og gjennomføring av prosjekter (linjebygging, bygging av trafostasjoner, vassdragsutbygging etc.)
 • Rutiner som ivaretar offentlige myndigheters miljø-krav
 • Utslipp av avløpsvann, utslipp til luft
 • Sandblåsing
 • Lekkasjer av syrer
 • PCB
 • Avfall, spesialavfall, asbestholdig avfall
 • Kildesortering og økt resirkulering
 • Ekstern støy, klager på støy i omgivelsene
 • Sikkerhet kriminelle handlinger, sabotasje
 • Instrukser for varme arbeider i forbindelse med reparasjonsarbeider
 • Brann: KBO's retningslinjer
 • Skadeforebyggende egenkontroll av brann- og redningsmessige forhold
 • Orden
 • Røyking
 • Avfallshåndtering
 • Slokke- / Redningsutstyr
 • Brannfarlige varer, branndører / porter / brannvegger, branninstruks og øvelser
 • IT-ikkerhet
 • Bedriftens beredskapsplan

Som vi ser - bredden er enorm - det er bedriftens (eller de enkelte avdelingers) egen risiko som bestemmer hva som må utvikles.

Kontrollspørsmål:

 • Hvilke tiltak er viktigst for din bedrift?

 • Vurder hvor detaljert man skal jobbe med HMS i egen bedrift.

 • Kan man skille på HMS-krav (eks. brann) og krav i annet regelverk (eks. KBO)? Hvordan samordner man krav fra flere instanser?

 • Er det riktig at E-verket selv står for tømmerhogst og rydding langs linjene? Vurder.

 

Utskriftsversjon av økten


Eksempel på tiltak